نمایش جزئیات رویداد


عنوان: مسابقه ويژه اعضاء حقوقی سال 1394

توضیحات:

 

 

 

 

 

مسابقه بتن غلتکی اقتصادی ويژه اعضاء حقوقی سال 1394


1- معرفی و هدف
نام بتن غلتکی از غلتک­های فلزی لرزان سنگین و غلتک­های چرخ لاستیکی که برای تراکم این نوع بتن مورد استفاده قرار می­گیرند، اقتباس شده است. بتن غلتکی خواص مقاومتی و اجزای تشکیل دهنده­ای تقریبا مشابه با بتن متعارف دارد، در عین حال نسبت­های اختلاط و طرح مخلوط آن متفاوت می­باشد. یکی از کاربردهای این نوع بتن در رویه­های بتن غلتکی می­باشد که امروزه با توجه به آزاد شدن قیمت­های حامل انرژی و افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه­ها در کشور، مزیت اقتصادی این نوع روسازی نسبت به روسازی­های آسفالتی انکارناپذیر است.
هدف از برگزاری مسابقة بتن غلتکی اقتصادی ارتقاء دانش و توانايی­های نظری و عملی دست اندرکاران صنعت بتن به منظور کاربرد بتن غلتکی (با تاکید بر بتن غلتکی رویه­ها) با در نظر داشتن مسالة اقتصاد طرح و نیز پارامتر مقاومت کششی می­باشد.
2- شرايط تيمهای شرکت کننده
1-1- تيم شرکت­کننده بايد تحت نام يک عضو حقوقی انجمن بتن ايران در مسابقه ثبت نام نمايد و نامة معرفی از بالاترين مقام آن موسسه، شرکت، کارخانه يا نهاد مزبور را ارائه نمايد.
1-2- تعداد اعضای هر تيم حداکثر 3 نفر خواهد بود که يک نفر از آنها بعنوان سرپرست و رابط تيم معرفی خواهد شد.
1-3- هر عضو حقوقی حداکثر 3 تيم را در اين مسابقه می تواند شرکت دهد و اعضاء اين تيم ها فقط حق عضويت در يک تيم را خواهند داشت.
1-4- موسسات و نهادها، شرکت ها و کارخانه های غير عضو به شرطی می توانند در مسابقه شرکت کنند که تا تاريخ ثبت نام شرکت در مسابقه، عضويت حقوقی خود در انجمن را برقرار نمايند. (عضو حقوقی شرکت کننده می بايست حق عضويت سالانه خود را پرداخت نمايد)
1-5- هزينه ثبت نام تيم اول هر عضو حقوقی برابر 8 ميليون ريال، تيم دوم 6 ميليون و تيم سوم 4 ميليون ريال است و هر تيم می تواند يک تابلوی تبليغاتی را جهت معرفی عضو حقوقی در ابعاد و شکل مورد نظر انجمن بتن در محلی که پيش بينی می شود نصب نمايد.
1-6- از آنجا که اين مسابقه دارای مرحله ساخت نمونه های آزمايشی به صورت حضوری می باشد، لذا تيمهای شرکت کننده بايد دارای نيروی کار مناسب و کافی (حداکثر 5 نفر با احتساب اعضاء تيم) جهت توزين و حمل مصالح و همچنين شستشوي وسايل آزمايشگاهی باشند.
3- مراحل مسابقه
3-1- مرحله اول: ارسال گزارش طرح مخلوط
3-1-1- مقادير مصالح در هر متر مکعب بتن و همچنين دانه­بندی و مشخصات فيزيکی مصالح سنگی مصرفی (نظير جذب آب و چگالی ذرات به صورت اشباع با سطح خشک) بايد در قالب فرم پيوست اين آيين نامه حداقل 7 روز قبل از اجرای مرحله دوم، به دبيرخانه مسابقات ارسال گردد. کميته داوران پس از بررسی جداول مذکور و کنترل مقادير در فرمول حجم مطلق1، در صورت نياز به اصلاح با تيم شرکت­کننده تماس گرفته و موارد اصلاحی را متذکر خواهند شد. بديهی است در صورت عدم اصلاح مورد نظر کميته داوران، تيم شرکت کننده حذف خواهد گرديد.
تبصره 1- در طرح اختلاط بتن غلتکی، در اين مسابقه حداکثر 3 درصد هوای غير عمدی را می­توان در محاسبات در نظر گرفت.
3-2- مرحله دوم: ساخت مخلوط بتن غلتکی به صورت حضوری- تعیین زمان Vebe
3-2-1- هر تيم موظف است مصالح مورد نياز برای ساخت 25 ليتر بتن را به صورت کاملا خشک جهت ساخت 3 سری طرح اختلاط آزمايشی به صورت جداگانه و يکسان توزين و بسته­بندی نمايد و يک روز قبل از شروع مسابقه تحويل نمايد. يک سری از مصالح به صورت اتفاقی توسط هئيت داوران انتخاب شده و جهت ساخت بتن مورد استفاده قرار می گيرد.
3-2-2- سيمان مصرفی به صورت پاکت کارخانه­ای سالم و دربسته، يک روز قبل همراه با ساير مصالح تحويل داده شود.
3-2-3- افزودنيهای شيميايی بايد در ظروف پلمپ شده به همراه بر چسب مشخصات (حداقل يک ليتر) به کميته برگزاری مسابقه تحويل داده شود.
3-2-4- حداکثر اندازه مجاز برای سنگدانه مصرفی برابر با 19 میلیمتر می باشد. با این حال انتخاب مصالح سنگی از نظر جنس و دانه بندی آزاد می باشد، مشروط بر اينکه درصد عبوری از الك  mm 75/4 در شن محدود به يک درصد و مانده تجمعی روی الک mm36/2 در ماسه حداقل 10 درصد و عبوری از الک شماره 200 درکل مصالح سنگی حداکثر به پنج درصد محدود شود.
3-2-5- آب مورد نياز برای ساخت بتن از مخزن آب موجود در محل مسابقه در اختيار تيمهای شرکت کننده قرار خواهدگرفت.
3-2-6- استفاده از افزودنيهای معدنی با خواص پوزولانی و يا مواد معدنی غير فعال مجاز می­باشد، مشروط بر اينکه در بسته­بندي­های اوليه واحد توليدی ارائه شود.
3-2-7- استفاده از مواد افزودنی شيميايی روان­کننده، فوق­روان­کننده و حباب هوا­ساز مطابق ASTM C494،ISIRI 2930، ASTM C1017 و ASTM C260 مجاز می­باشد.
3-2-8- كليه لوازم آزمايش به جز مخلوط كن، به صورت خشك مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لازم به توضيح است مخلوط كن نيز صرفاً با آب مرطوب شده و مازاد آن خارج خواهد شد.
3-2-9- تيمهاي شركت كننده بايد دو قالب استوانه­ای به ابعاد cm30* cm15 براي تهيه آزمونه­هاي مقاومت کششی دونیم شدن به همراه داشته باشند. جنس قالب ها باید حتما فلزی بوده و از استحکام کافی برای تحمل ارتعاش میز Vebe برخوردار باشند.
3-2-8- حداکثر مدت زمان مجاز برای انجام عملیات اختلاط 10 دقیقه (از لحظة روشن کردن مخلوط­کن) می باشد.
3-2-9- میز ویبرة مورد استفاده برای تعیین روانی مخلوط و نیز تراکم نمونه ها دارای ارتعاش سینوسی با فرکانس 100±3600 ارتعاش در دقیقه و دامنة ارتعاش دوبل 08/0±43/0 میلیمتر (تحت بار ثابت حدود 27 کیلوگرم) می باشد.
3-2-10- پس از اتمام فرایند اختلاط، تعیین روانی مخلوط بتنی (زمان Vebe) با کمک استوانة استاندارد و سربار 5/22 کیلوگرمی صورت می­گیرد. استوانه با قطر داخلی 24 سانتیمتر و ارتفاع حدود 20 سانتیمتر در یک لایه از نمونة بتن غلتکی پر شده و پس از قرار گرفتن وزن سربار بر روی سطح نمونه، تحت لرزش قرار می­گیرد. مدت زمان لازم برای تشکیل حلقة کامل ملات در اطراف صفحة پلاستیکی به عنوان زمان Vebe توسط داور ثبت می­شود. تیم شرکت کننده فقط در شرایطی مجاز به قالب گیری و ادامة مسابقه می باشد که این زمان در بازة 20 تا 40 ثانیه قرار داشته باشد.
3-2-11- در صورتی که روانی مخلوط بتن تازه در محدودة مجاز قرار داشته باشد، قالب­گیری دو آزمونة استوانه ای 30*15 سانتیمتر انجام می­شود. تراکم هر آزمونه در سه مرحله (سه لایة مساوی) و همزمان با اعمال لرزش توسط میز Vebe، سربار با وزن 9 کیلوگرم نیز بر روی نمونه قرار داده می­شود. حداکثر زمان مجاز برای تراکم هر لایه 40 ثانیه می­باشد. پرداخت سطح آزمونه­ها نیز باید صرفا با حرکت افقی سربار حین لرزش میز صورت گیرد.
3-2-12- اصلاح مخلوط بتنی با مصرف افزودنی و آب مجاز می­باشد. اصلاح مخلوط پس از انجام آزمایش روانی (انجام مجدد آزمایش Vebe) منجر به کسر 10 درصد از میانگین مقاومت کششی آزمونه­های تیم و نیز ساخت مجدد مخلوط منجر به کسر 15 درصد از میانگین مقاومت کششی می­شود.
3-3- مرحله سوم: سنجش مقاومت کششی
3-3-1- آزمونه­هاي تهیه شده داخل كيسه­هاي پلاستيكي قرار داده شده و پلمپ مي­شوند و تا روز انجام آزمايش مقاومت کششی (دو نیم شدن) داخل قالب مي­مانند.
3-3-2- در روز مسابقه، آزمونه­های استوانه ای از قالب­ها خارج شده و ابعاد و وزن آزمونه ها قبل از انجام آزمايش توسط هئيت داوران اندازه گيری شده و ابعاد آنها بايد در محدوده 4± ميلی­متر نسبت به اندازة استاندارد (cm30* cm15) باشد.
3-3-3- ميانگين مقاومت کششی (دو نیم شدن) دو آزمونه ملاک محاسبات بعدی خواهد بود.
3-3-4- سن آزمايش بين 7 تا 14 روز تعيين و بعدا اعلام خواهد شد. میانگین مقاومت کششی دو آزمونه در این سن نباید از 5/3 مگاپاسکال کمتر باشد. در غیر اینصورت تیم از دور مسابقات حذف خواهد شد.
3-3-5- سرعت بارگذاری در روز مسابقه توسط هئيت داوران مشخص شده و برای تمامی گروهها ثابت می باشد.
4- محاسبة شاخص هزینه و تعیین تیم برتر
4-1- هزينه يک مترمکعب بتن برابر با حاصلضرب مقدار مصرف هريک از مصالح در مقادير ذيل و جمع آنها خواهد بود.

 

قیمت های نسبی اجزای مورد استفاده در مخلوط بتن غلتکی

سیمان پرتلند (تا 350 کیلوگرم در مترمکعب)*

A50

میکروسیلیس

A300

سیمان پرتلند (مقادیر مازاد بر 350 کیلوگرم در مترمکعب)

A150

زئولیت

A100

ماسه

A10

پودر سنگ

A25

شن

A5

پوزولان طبیعی

A50

آب

A

متاکائولن

A200

فوق روان کننده نفتالین

A1500

سرباره آسياب شده

A50

فوق روان کننده

پلی کربوکسیلات

A3500

خاكستر پوسته برنج

A100

حباب هواساز

A750

خاكستر بادي

A150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*بدلیل معایب فنی، زیست محیطی و اقتصادیِ افزایش عیار سیمان مصرفی در پروژه های عمرانی، در صورتی که مصرف سيمان پرتلند در هر متر مکعب بتن بيش از 350 کيلوگرم باشد قيمت سيمان مازاد بر 350 کيلوگرم، 3 برابر قيمت معمول منظور می شود.
4-2- رتبه برتر از آن تيمي خواهد بود که کمترين شاخص هزينه (نسبت هزینه به مقاومت کششی) را داشته باشد:


4-3- در صورت يکسان بودن نتيجه دو تيم، کمتر بودن هزینة تولید یک مترمکعب بتن برنده را تعيين مي­نمايد.
4-5- قضاوت نهايي در خصوص نتيجه و انطباق نمونه با ضوابط مسابقه به عهده کميته داوران همان مسابقه خواهد بود.

پیوست 1- فرم مشخصات طرح مخلوط بتن غلتکی


 

 

 

برای اطلاع از قوانین و جزییات کلیک کنید.

 مسابقه بتن خودتراکم اقتصادی ويژه اعضاء حقوقی سال 1394هدف: جهت ارتقاء دانش و توانايی های نظری و عملی دست اندرکاران صنعت بتن به منظور اجرای سازه های خاص و بتن ريزی مقاطع پرآرماتور و همچنين بهينه نمودن طرح اختلاط بتن به لحاظ اقتصادی، اين مسابقه برای اعضاء حقوقی انجمن بتن ايران طراحی گرديده است.

شرايط تيمهای شرکت کننده

1-1-تيم شرکت کننده بايد تحت نام يک عضو حقوقی انجمن بتن ايران در مسابقه ثبت نام نمايد و نامه معرفی از بالاترين مقام آن موسسه, شرکت، کارخانه يا نهاد مزبور را ارائه نمايد.

1-2- تعداد اعضاء هر تيم حداکثر 3 نفر خواهد بود که يک نفر از آنها بعنوان سرپرست و رابط تيم معرفی خواهد شد.

1-3- هر عضو حقوقی حداکثر 3 تيم را در اين مسابقه می تواند شرکت دهد و اعضاء اين تيم ها فقط حق عضويت در يک تيم را خواهند داشت.

1-4- موسسات و نهادها, شرکت ها و کارخانه های غير عضو به شرطی می توانند در مسابقه شرکت کنند که تا تاريخ ثبت نام شرکت در مسابقه, عضويت حقوقی خود در انجمن را برقرار نمايند. (عضو حقوقی شرکت کننده می بايست حق عضويت سالانه خود را پرداخت نمايد.)

1-5-هزينه ثبت نام تيم اول هر عضو حقوقی برابر 10 ميليون ريال، تيم دوم 8 ميليون و تيم سوم 6 ميليون ريال است و هر تيم می تواند يک تابلوی تبليغاتی را جهت معرفی عضو حقوقی در ابعاد و شکل مورد نظر انجمن بتن در محلی که پيش بينی می شود نصب نمايد.

1-6- از آنجا که اين مسابقه دارای مرحله ساخت نمونه های آزمايشی به صورت حضوری می باشد، لذا تيمهای شرکت کننده بايد دارای نيروی کار مناسب و کافی (حداکثر 5 نفر با احتساب اعضاء تيم ) جهت توزين و حمل مصالح و همچنين شستشوی وسايل آزمايشگاهی باشند.

2- مراحل مسابقه

اين مسابقه در چهار مرحله به شرح زير می باشد:

2-1-مرحله اول: ارسال گزارش طرح مخلوط

مقادير مصالح در هر متر مکعب بتن و همچنين دانه بندی و مشخصات فيزيکی مصالح سنگی مصرفی (نظير جذب آب و چگالی ذرات به صورت اشباع با سطح خشک) بايد در قالب فرم پيوست اين آيين نامه حداقل 7 روز قبل از اجرای مرحله دوم ،به دبيرخانه مسابقات ارسال گردد. کميته داوران پس از بررسی جداول مذکور و کنترل مقادير در فرمول حجم مطلق، در صورت نياز به اصلاح با تيم شرکت کننده تماس می گيرند و موارد اصلاحی را متذکر خواهند شد. بديهی است در صورت عدم اصلاح مورد نظر کميته داوران ،تيم شرکت کننده حذف خواهند گرديد.

تبصره1- در طرح اختلاط بتن خودتراکم، در اين مسابقه حداکثر 2 درصد هوای غير عمدی را می توان در محاسبات در نظر گرفت.

2-2-مرحله دوم: ساخت نمونه های آزمايشی به صورت حضوری

2-2-1- هر تيم موظف است مصالح مورد نياز برای ساخت 35 ليتر بتن را به صورت کاملا" خشک جهت ساخت 3 سری طرح اختلاط آزمايشی به صورت جداگانه و يکسان توزين و بسته بندی نمايد و يک روز قبل از شروع مسابقه تحويل نمايد. يک سری از مصالح به صورت اتفاقی توسط هئيت داوران انتخاب شده و جهت ساخت بتن مورد استفاده قرار می گيرد.

2-2-2- سيمان مصرفی به صورت پاکت کارخانه ای سالم و دربسته ،يک روز قبل همراه با ساير مصالح تحويل داده شود.

2-2-3- افزودنيهای شيميايی بايد در ظروف پلمپ شده به همراه بر چسب مشخصات (حداقل يک ليتر) به کميته برگزاری مسابقه تحويل داده شود. ( افزودنيها بايد صرفا" به صورت مايع باشند )

2-2-4- انتخاب مصالح سنگی از نظر جنس ،دانه بندی و حداکثر اندازه آزاد می باشد، مشروط بر اينکه درصد عبوری از الك mm 75/4 در شن محدود به يک درصد و مانده تجمعی روی الک mm36/2 در ماسه حداقل 10 درصد و عبوری از الک شماره 200 درکل مصالح سنگی حداکثر به يک درصد محدود شود.

2-2-5- آب مورد نياز برای ساخت بتن از مخزن آب موجود در محل مسابقه در اختيار تيمهای شرکت کننده قرار خواهدگرفت.

2-2-6 – استفاده از افزودنيهای معدنی با خواص پوزولانی و يا مواد معدنی غير فعال، مجاز می باشد، مشروط بر اينکه در بسته بندي های اوليه واحد توليدی ارائه شود.

2-2-7- فقط استفاده از مواد افزودنی شيميايی روان کننده، فوق روان کننده، حباب ساز و اصلاح کننده لزجت، مجاز می باشد.

2-2-8- زمان اختلاط به محض روشن شدن مخلوط کن آغاز شده و حداقل 5 دقيقه و حداکثر 10 دقيقه خواهد بود. ترتيب اضافه کردن مصالح بر عهده تيم شرکت کننده خواهد بود.

2-2-9- در زمان اختلاط، تيمهای شرکت کننده نمی توانند جزئی از مصالح بتن به غير از افزودنيهای شيميايی که در طرح ذکر شده و قبلا" توزين گرديده است را به هيچ عنوان کم يا زياد نمايند.

در صورت عدم دسترسی به بتن مطلوب و مورد نظر، اصلاح اجزا طرح و ساخت مجدد فقط يکبار امکان پذير خواهد بود. در اين صورت تيم شرکت کننده امتياز منفی گرفته و از ميانگين مقاومت آزمونه ها به اندازه 10 درصد كسر مي گردد.

2 ـ 2 ـ‌ 10 آزمايشهايي كه بر روي بتن تازه انجام مي گيرند عبارتند از:

ـ آزمايش جريان اسلامپ حداقل mm600 (حداكثر mm20اغماض تا 580 ميلی متر)

ـ آزمايش جعبه L حداقل 8/0 (حداكثر 2./. تا 78/0)

ـ آزمايش قيف v (با 5 دقيقه سكون) حداكثر Sec12 (حداكثر 1 ثانيه اغماض تا 13 ثانيه)

بعد از انجام آزمايش جريان اسلامپ، بتن مورد آزمايش در صورت قرارگيري در محدوده مورد نظر، مجدداً به داخل مخلوط كن برگردانده مي شود و به مدت 30 ثانيه مخلوط مي شود. سپس آزمايش هاي جعبه L و قيف v به طور همزمان انجام مي گيرند. دريچه جعبه L يك دقيقه پس از پر شدن كامل آن باز خواهد شد. دريچه قيف v بعد از 5 دقيقه پس از پر شدن كامل آن باز خواهد شد. نتايج بعد از اين زمان سكون ملاك خواهد بود. لازم به توضيح است بتني كه هر يك از حدود مذكور را ارضا ننمايد، وارد مرحله تهيه آزمونه مقاومتي نخواهد شد.

2 ـ 2 ـ 11 كليه لوازم آزمايش به جز مخلوط كن، به صورت خشك مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لازم به توضيح است مخلوط كن نيز صرفاً با آب مرطوب شده و مازاد آن خارج خواهد شد.

2 ـ 2 ـ‌12 بعد از اتمام كليه مراحل آزمايش، سه آزمونه مكعبي به ابعاد cm10* cm10* cm10 بدون هيچگونه تراكم خارجي و داخلي، از بتن اخذ خواهد شد. پرداخت سطح با نظارت داور مسابقه انجام خواهد شد.

2 ـ‌2 ـ 13 براي تهيه آزمونه مقاومت فشاري كل بتن ساخته شده مجددا" به مدت يك دقيقه مخلوط خواهد شد و سپس نمونه گيري انجام خواهد شد.

2 ـ‌2 ـ 14 آزمونه هاي اخذ شده داخل كيسه هاي پلاستيكي قرار داده شده و پلمپ مي گردند و تا روز انجام آزمايش مقاومت فشاري داخل قالب مي مانند.

2 ـ‌2 ـ 15 تيمهاي شركت كننده بايد سه قالب مكعبي به ابعاد cm10* cm10* cm10 براي تهيه آزمونه هاي مقاومت فشاري، به همراه داشته باشند.

2-3- مرحله سوم: سنجش مقاومت فشاری

2-3-1- در روز مسابقه، آزمونه های مکعبی از قالب ها خارج شده و دو آزمونه به انتخاب تيم شرکت کننده جهت انجام آزمايش مقاومت فشاری تعيين می گردد.

2-3-2- ميانگين مقاومت فشاری دو آزمونه ملاک محاسبات بعدی خواهد بود.

2-3-3- سن آزمايش بين 7 تا 14 روز تعيين و بعدا" اعلام خواهد شد و در اين سن ميانگين مقاومت آزمونه ها ازMpa 25 نبايد کمتر باشد.

2-3-4- سرعت بارگذاری در روز مسابقه توسط هئيت داوران مشخص شده و برای تمامی گروهها ثابت می باشد.

2-3-5- ابعاد و وزن آزمونه ها قبل از انجام آزمايش توسط هئيت داوران اندازه گيری شده و ابعاد آنها بايد در محدوده 4± 100 ميلی متر باشد.

2-4- مرحله تعيين نسبت هزينه به مقاومت2-4-1- تيمی که کمترين شاخص هزينه را داشته باشد، برنده مسابقه خواهد بود:تبصره: حداکثر مقاومت فشاری که در مخرج کسر منظور می شود برابر Mpa 50 خواهد بود و مقاومت بيشتر عملا" در شاخص هزينه تاثيری نخواهد داشت.
هزينه يک متر مکعب بتن با ضرب مقدار مصرف هر يک از مصالح در مقادير ذيل و جمع آنها خواهد بود.
قيمت هر کيلوگرم بصورت نسبی قيمت هر کيلوگرم بصورت نسبی

 

 

*  بدليل منظور نمودن اثرات مربوطه به دوام و جمع شدگی ،گرمازائی و عوامل زيست محيطی و لزوم مصرف سيمان کمتر در صورتی که مصرف سيمان در هر متر مکعب بتن بيش از 450 کيلو باشد قيمت سيمان مازاد بر 450 کيلو، قيمت سيمان 3 برابر منظور می شود.
2-4-2- مصالح باقيمانده از تيم برتر مسابقه، مورد آزمايشهای تکميلی قرار خواهد گرفت، تيمی که الزمات مصالح سنگی قيد شده در بند 2-2-4 ذکر گرديده است را رعايت نکرده باشد، از مسابقه حذف خواهد شد.
2-4-3- در صورت وجود هرگونه ابهام در بندهاي آيين نامه، تفسير و نظر هيات داوران در زمان مسابقه ملاك عمل خواهد بود
 در پايان يادآور مي شود كه نقشه هاي لوازم آزمايش مذكور در آيين نامه به پيوست آمده است.

  

برای اطلاع از قوانین و جزییات کلیک کنید.

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---